Documentació

Home/Documentació
Documentació 2018-09-14T12:33:36+00:00

INSTRUCCIONS PER A LA REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONOMICS, SOCIETAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, SA (CISE, SPE, SA)

Plec de clàusules particulars que ha de regir el procediment de licitació per a la prestació del servei de serveis d’autobusos durant la celebració del 54 Sexenni (publicat el 2018.06.12)

ANUNCIO DE LICITACIÓN SERVICIO AUTOBUSES 54 SEXENIO 2018

PCAP servicios_simplificado_sumario_sin lotes autobuses 54 Sexenio 2018

PPT – Servicio autobuses 54 Sexenio 2018

Plec de clausules administratives particulars que ha de regir el procediment obert per a la concessió de la gestió del servei de la Nevera Medieval (vàlide des del 18-05-2018)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO NEVERA MEDIEVAL.

ANUNCIO DE LICITACIÓN. PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO NEVERA MEDIEVAL

PLIEGO GESTIÓN NEVERA MEDIEVAL. APERTURA PROPOSICIONES

Bases convocatòria i constitució de borsa d’ocupació de professor-a d’anglès

Bases convocatòria i constitució de borsa d’ocupació de professor-a d’anglès