Al·legacions a multes de tràfic (V. No.)
 1. Descripcion
 2. Tràmit mitjançant el qual els interessats efectuen al·legacions en un expedient sancionador en matèria de tràfic.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.

 7. DocumentacionAportar
  • Escrit d'al·legacions i les proves pertinents.
  • En la sol·licitud es farà referència al nombre del butlletí de denúncia.
 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. El termini previst per a al·legar és de quinze dies, a contar del següent al de la data de recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser considerada “ proposta de resolució”, amb els efectes previstos en els articles 18 i 19 del citat Reial decret 1398/1993, d'acord amb l'establert en l'article 13, apartat 2, de mateix.

 12. PlazoResolucion
  1. Si no hagués recaigut resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la caducitat d'aquest i es procedirà a l'arxivament de les actuacions. Aquest termini pot suspendre's en alguns casos.
  2. Si no hagués recaigut resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la caducitat d'aquest i es procedirà a l'arxivament de les actuacions. Aquest termini pot suspendre's en alguns casos.
 13. Normativa
  • Reial decret Llei 629/1990, de 2 de maig, que aprova el text articulat de la llei de tràfic.
  • Reial decret 320/1194, de 25 febrer, que aprova el reglament del procediment sancionador en matèria de tràfic.
 14. ModeloSolicitud
 15. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 16. Procedimiento
  • Presentar l'escrit d'al·legacions.
  • La resolució de l'expedient sancionador es notificarà en el lloc on tingui domiciliat el vehicle, tret que s'indiqui un distint en alguna de les sol·licituds presentades.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net