Alta en el padró municipal d'habitants
 1. Descripcion
 2. Inscripció d'una persona en el padró municipal d'habitants

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol persona que compleixi els requisits exigits per a ser considerat com veí de la població o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella.
  L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.

 7. DocumentacionAportar
  • Sol·licitud d'alta per canvi de residència
  • Documentació personal:
   • Passaport, per a qui no disposin de DNI o NIE.
   • En cas de menors, llibre de família original, i en cas de separacions, sentència original sobre la guarda i custòdia.
  • Documentació sobre ocupació de l'habitatge:
   • Qualsevol document que acrediti ocupació de l'habitatge. Per exemple, escriptura de compravenda de l'habitatge, contracte de lloguer, rebut de la contribució, cèdula d'habitabilitat o rebut de l'aigua o llum en defecte dels anteriors.
   • En cas de no posseir escriptura de l'habitatge o contracte de lloguer, autorització de l'amo de l'habitatge, o de la persona titular del lloguer.
  • Altes per omissió:
   • Haurà d'aportar declaració responsable de no figurar inscrit en cens i padró d'altre municipi.
 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. Des que es resideix en el municipi.

 12. PlazoResolucion
 13. L'alta és efectiva des de l'endemà al de la seva inscripció i vàlida fins que realitzi un canvi de domicili.

 14. Normativa
 15. Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.

 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
  • Presencial
   1. Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en les oficines municipals.
   2. Recollir el rebut de presentació.
  • Internet
   1. La presentació requerirà signatura electrònica.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net