Autoliquidació i alta en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 1. Descripcion
 2. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siguin la seva classe i categoria. L'autoliquidació corresponent a l'alta es tramita davant l'Ajuntament i la gestió periòdica de l'impost està delegada en la Diputació Provincial.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores. El pagament pot realitzar-se en les entitats financeres col·laboradores.
 6. DocumentacionAportar
  • Fotocòpia del CIF del subjecte passiu si és persona jurídica.
  • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
 7. PrecioTasa
 8. Veure l'article 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 9. PlazoSolicitud
 10. Amb caràcter previ a la primera matriculació del vehicle.

 11. PlazoResolucion
  • AL gestionar-se mitjançant autoliquidació, no hi ha resolució. L'autoliquidació i posterior matriculació genera l'alta en el padró de l'impost, que es liquida per la Diputació els successius anys, fins que es doni de baixa el vehicle.
 12. Normativa
  • Text refós de la llei d'hisendes locals
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. En el cas d'adquisició i primera matriculació es presentarà una autoliquidació abans de la matriculació del vehicle. L'import corresponent al primer exercici es pagarà *prorrateada en funció del nombre de trimestres que quedin per a la finalització de l'exercici. Els següents exercicis s'emetrà un rebut per part de la Diputació provincial.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net