Sol·licitud d'autorització administrativa d'ocupació de nínxols, canvi de titularitat i serveis dels cementiri municipal
 1. Descripcion
  • Sol·licitud de la cessió d'ús d'un nínxol o columbaire en el cementiri municipal.
  • Sol·licitud del canvi de titularitat d'un nínxol o columbaire cedit per l'Ajuntament.
  • Sol·licitud de qualsevol dels serveis municipals del cementiri:
   1. Autorització de inhumanació
   2. Obertura de nínxol
   3. Trasllat de cadàvers
   4. Vetlla (solament Morella)
 2. QuienSolicitar
 3. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 4. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 5. DocumentacionAportar
  • Llicència de sepultura (només Morella) per a inhumacions
  • Autorització de la Conselleria de Sanitat en cas de sol·licitar un trasllat de cadàvers
 6. PrecioTasa
 7. PlazoSolicitud
 8. En qualsevol moment

 9. PlazoResolucion
  • La resolució serà immediata en tots els casos, i es ratifica amb la notificació del decret a la persona interessada. Quant a la validesa de l'autorització d'ocupació de nínxols:
   • L'autorització per a l'ocupació de les sepultures es concedirà als particulars a títol temporal, previ pagament dels drets assenyalats en l'Ordenança fiscal
   • El termini màxim de la seva utilització és de 75 anys, tret que la Corporació assenyali altre menor, de conformitat amb el disposat en l'article 93.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les administracions públiques
   • Transcorregut aquest termini, les sepultures haurien de deixar-se lliures. Els titulars de les mateixes podran sol·licitar novament els drets de concessió, tenint la seva sol·licitud prioritat davant altres possibles
 10. Normativa
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
  • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
  • Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament de béns de les entitats locals
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis del cementiri municipal
  • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 11. ModeloSolicitud
 12. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 13. Procedimiento
 14. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació. El decret i títol d'ocupació seran remesos al domicili del sol·licitant. Si escau, el duplicat facilitat es lliurarà a la persona encarregada del cementiri amb el servei sol·licitat, el nombre, la fila i el sector.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net