Certificats urbanístics
 1. Descripcion
 2. Acreditació o certificació de l'ajuntament sobre una qüestió relativa a la classificació urbanística de terrenys, regulació en el Pla General d'Ordenació Urbana, tràmits seguits en un procediment, informació sobre un expedient reparcelatori o expropiatori, etc.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
 7. Cap

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment

 12. PlazoResolucion
 13. Normativa
  • Llei 16/2005, de 30 desembre, Urbanística Valenciana
  • Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
  • Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 1986
 14. ModeloSolicitud
 15. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 16. Procedimiento
 17. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net