Certificat de compatibilitat urbanística
 1. Descripcion
 2. El certificat de compatibilitat urbanística s'exigeix com requisit previ a la sol·licitud de comunicació ambiental i la llicència ambiental. L'informe de compatibilitat urbanística s'exigeix com requisit previ a la sol·licitud en la Conselleria competent de l'Autorització Ambiental Integrada.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada.
 7. PrecioTasa
 8. Tràmit gratuït

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment

 11. PlazoResolucion
  • El termini d'emissió és:
   • En el certificat de compatibilitat urbanística previ a la comunicació ambiental, de 15 dies hàbils
   • En el certificat de compatibilitat urbanística previ a la llicència ambiental, de 30 dies hàbils
   • En l'informe de compatibilitat urbanística previ a l'autorització Ambiental Integrada, de 30 dies hàbils
 12. Normativa
  • Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de l'Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net