Llicència de comunicació ambiental
 1. Descripcion
 2. Comunicació necessària per a la realització d'aquelles activitats no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada ni a llicència ambiental.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • En cas d'inici, trasllat o modificació:
   1. La comunicació ambiental
   2. Memòria tècnica en la qual es descrigui la instal·lació i l'activitat
   3. Fotocòpia del certificat de compatibilitat urbanística o còpia de la sol·licitud del mateix (en cas que hagi transcorregut el termini per a la seva emissió)
   4. Certificació tècnica acreditativa de les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits previstos, d'acord amb la 8. Normativa aplicable.
  • En cas de canvi de titular:
   1. Sol·licitud signada per l'antic i el nou titular
   2. Certificat tècnic de canvi de titularitat, signat per tècnic competent i visat, on es faci constar que l'activitat no varia respecte de la qual s'exercia per l'anterior titular
 7. PrecioTasa
 8. Segons l'ordenança reguladora de la taxa per li atorgament de la llicència d'obertura d'establiments

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment amb anterioritat a l'inici de l'activitat

 11. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de 1 mes. La validesa és indefinida, mentre no canviï l'activitat o les característiques de la mateixa.
 12. Normativa
  • Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de l'Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

  Sol·licitud específica

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net