Impost sobre construcciones, instal·lacions i obres
 1. Descripcion
 2. Impost municipal exigit per la realització de construccions, instal·lacions i obres en la localitat. Es tracta d'un impost que es gestiona conjuntament amb les sol·licituds de llicències urbanístiques.

 3. QuienSolicitar
 4. El contribuent (i obligat al pagament de l'impost) és l'amo de l'obra, encara que el seu pagament pot realitzar-se en el seu compte per tercers. També poden pagar l'impost com substituts del contribuent els constructors.

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.

 7. DocumentacionAportar
  • El model de sol·licitud de la llicència urbanística.
  • En cas d'obres majors: el projecte visat de construcció, instal·lació o obra amb especificació del pressupost d'execució material de l'obra a realitzar.
  • En cas d'obres menors: pressupost de l'obra a realitzar.
  • Per al procediment habitual de domiciliació de pagament, nombre de compte corrent que s'indicarà en la sol·licitud, juntament amb l'autorització.
 8. PrecioTasa
 9. Veure l'ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Segons l'ordenança l'impost és el 4% del PEM

 10. PlazoSolicitud
 11. Amb caràcter general l'impost es declara en el moment de sol·licitud de la llicència d'obra. En cas que no sigui possible concretar el pressupost en aquest moment, es declara en el moment de concessió de la llicència.

 12. PlazoResolucion
 13. La liquidació es dictarà en el termini màxim de 6 mesos, encara que amb caràcter general es resol en els 15 dies següents a la presentació de la declaració. No procedeix.

 14. Normativa
  • Text refós de la llei d'hisendes locals.
  • Ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
  • Presencial
   1. Aquest impost en el nostre Ajuntament no se sol·licita, sinó que es cobra juntament amb les taxes en el moment de la concessió de la llicència
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net