Llicència de llicència ambiental
 1. Descripcion
 2. Llicència necessària per a la la construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d'instal·lacions que es desenvolupin activitats, no sotmeses a Autorització Ambiental Integrada i que figurin en la relació d'activitats establerta reglamentàriament.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • En cas d'inici, trasllat o modificació:
   1. Dos projectes tècnics visats (mínim), sent un més per cadascun dels supòsits següents que es donin en l'activitat:
    • Activitat subjecta a avaluació d'Impacte Ambiental
    • Activitat subjecta a Declaració d'Interès Comunitari
    • Instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses
    • Activitat catalogada com potencialment contaminadora de l'atmosfera en els grups A o B de l'Annex II del Decret 833/1975, de 6 de febrer
    • Activitats subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
   2. Certificat de compatibilitat urbanística, o en cas que no s'ha emès en termini, còpia de la seva sol·licitud
   3. Nom i adreça dels veïns confrontants
   4. Document comprensiu de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat (si escau)
   5. Estudi d'Impacte Ambiental (si escau)
   6. Documentació necessària per a l'emissió de l'informe de l'article 11 de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (si escau)
   7. Informació que resulti del llibre de l'edifici (si escau)
  • En cas de canvi de titular:
   1. Sol·licitud signada per l'antic i el nou titular
   2. Certificat tècnic de canvi de titularitat, signat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial, on es faci constar que l'activitat no varia respecte de l'exercida per l'anterior titular
 7. PrecioTasa
 8. Segons l'ordenança reguladora de la taxa per li atorgament de la llicència d'obertura d'establiments

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment amb anterioritat a l'inici de l'activitat

 11. PlazoResolucion
  • El termini previst legalment, segons el cas i la intervenció d'altres Administracions. La validesa és indefinida, mentre no canviï l'activitat o les característiques de la mateixa.
 12. Normativa
  • Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de l'Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net