Llicència d'edificació
 1. Descripcion
 2. Llicència per a la construcció d'edificis, naus i altres construccions, així com, obres que afectin a l'estructura d'edificacions i que vagin a ser destinades a l'exercici de qualsevol activitat mercantil o industrial.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • En tots els casos:
   1. Un exemplar del projecte d'obres (tret que se situïn en Recinte Històric-Artístic en aquest cas seran necessaris 4 projectes d'obres)
   2. Sol·licitud de la llicència visada pel col·legi d'arquitectes i aparelladors
   3. Fitxa tècnica visada pel col·legi d'arquitectes i aparelladors
   4. Qüestionaris estadístics d'edificació i habitatge visats pel col·legi d'arquitectes
  • Si es tracta d'una activitat subjecta a comunicació ambiental, a més de la documentació de l'apartat 1:
   1. Memòria tècnica en la qual es descrigui la instal·lació i l'activitat
   2. Certificació tècnica acreditativa de les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits previstos, d'acord amb la normativa aplicable
   3. Justificant del representant legal de la mercantil (en cas que el sol·licitant sigui una societat)
  • Si es tracta d'una activitat subjecta a llicència ambiental, a més de la documentació de l'apartat 1, en cas d'inici, trasllat i modificació:
   1. Dos projectes tècnics visats (mínim), sent un més per cadascun dels supòsits següents que es donin en l'activitat:
    • Activitat subjecta a Avaluació d'Impacte Ambiental
    • Activitat subjecta a Declaració d'Interès Comunitari
    • Instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses
    • Activitat catalogada com potencialment contaminadora de l'atmosfera en els grups A o B de l'Annex II del Decret 833/1975, de 6 de febrer
    • Activitats subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
   2. Nom i adreça dels veïns confrontants
   3. Justificant de representant legal de la mercantil (en cas que el sol·licitant sigui una societat)
   4. Document comprensiu de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat (si escau)
   5. Estudi d'Impacte Ambiental (si escau)
   6. Documentació necessària per a l'emissió de l'informe de l'article 11 de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (si escau)
   7. Informació que resulti del llibre de l'edifici (si escau)
 7. PrecioTasa
 8. Segons l'Ordenança fiscal que regula la taxa per llicències urbanístiques i l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques, ordenança fiscal reguladora de la prestació de servei d'abocador d'enderrocs.

 9. PlazoSolicitud
 10. Amb anterioritat a la iniciació de les obres

 11. PlazoResolucion
  • El determinat legalment, segons el cas i la intervenció d'altres Administracions. El termini per a l'execució de les obres és de 12 o 24 mesos. El termini per a la llicència d'activitat és indefinit.
 12. Normativa
  • Llei 3/2004. de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació
  • Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
  • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 2005
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net