Llicència de segregació
 1. Descripcion
 2. Llicència per al control del compliment de la normativa urbanística per les finques resultants de la segregació, tant en rústica com en urbana.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • Sol·licitud de llicència de segregació, en la qual haurà d'indicar-se la superfície total de la finca i de la parcel·la que desitja segregar
  • Fotocòpia de l'escriptura de propietat
  • Fotocòpia del plànol cadastral amb indicació del que es desitja segregar
  • Fotocòpia del rebut de contribució
  • Informe tècnic amb croquis a escala
 7. PrecioTasa
 8. El previst en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius que establix el següent: 30,05 euros

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment amb anterioritat a la segregació

 11. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de 1 mes. Les segregacions urbanístiques es concedeixen a fi d'efectuar davant notari l'oportuna escriptura de segregació, per tant una vegada efectuada l'escriptura, la validesa és indefinida.
 12. Normativa
  • Llei 16/2005, de 30 desembre, Urbanística Valenciana
  • Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net