Modificacions en el padró municipal d'habitants
 1. Descripcion
 2. Canvi en la inscripció d'una persona en el padró municipal d'habitants per canvi de residència o modificació dades personals.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol veí que hagi sofert modificacions en les seves dades o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
  • Presencial
   • En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.
  • Telefònica
   • Aquest tràmit pot fer-se per telèfon cridant al 964 16 00 34
 6. DocumentacionAportar
  • Genèrica:
   • Imprès de sol·licitud de canvi.
   • Passaport quan no es disposi de DNI o de NIE.
  • Per als canvis de domicili:
   • Acreditació de l'ocupació de l'habitatge: escriptura de compravenda, contracte de lloguer, rebut de la contribució, cèdula d'habitabilitat, o en defecte d'això rebuts d'aigua i llum. En cas de no ser el propietari de l'habitatge, autorització del mateix o del titular del contracte d'arrendament.
  • Modificació dades personals:
   • Títol acadèmic o altres documents acreditatius del canvi.
 7. PrecioTasa
 8. Tràmit gratuït

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment.

 11. PlazoResolucion
 12. El canvi és efectiu des de l'endemà de la presentació i vàlida mentre romangui en aquest domicili.

 13. Normativa
 14. Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.

 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
  1. Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en les oficines municipals.
  2. Recollir el rebut de presentació.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net