Llicència d'obres majors
 1. Descripcion
 2. Llicència per a la construcció d'edificis, naus, habitatges i per a la realització d'obres que afectin a l'estructura d'edificis.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • En general, un exemplar del projecte de les obres
  • En cas de trobar-se les obres afectades per un règim històric-artístic, quatre exemplars del projecte de les obres. L'expedient es remet a la Conselleria de Cultura perquè emeti les oportunes autoritzacions
  • Sol·licitud de llicència visada pel col·legi d'Arquitectes i Aparelladors
  • Fitxa tècnica visada pel col·legi d'Arquitectes i Aparelladors
  • Qüestionaris estadístics i habitatge visats pel col·legi d'Arquitectes i Aparelladors
  • En cas de concórrer circumstàncies especials, es podrà requerir l'aportació de documentació complementària
 7. PrecioTasa
 8. Segons l'Ordenança fiscal que regula la taxa per llicències urbanístiques i l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei d'abocador d'enderrocs.

 9. PlazoSolicitud
 10. Amb anterioritat a la iniciació de les obres

 11. PlazoResolucion
  • Termini de resolució de 2 mesos, llevat de les obres afectades per un règim històric-artístic. Termini de validesa en funció de la magnitud de l'obra: 6, 12 o 24 mesos.
 12. Normativa
  • Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'edificació.(LOFCE)
  • Llei 16/2005, de 30 desembre, Urbanística Valenciana
  • Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net