Llicència d'obres menors
 1. Descripcion
 2. Llicència per a l'execució d'obres que no afectin a l'estructura d'edificis.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • Pressupost de les obres a executar signat pel contractista
  • En cas de concórrer circumstàncies especials, es podrà requerir l'aportació de documentació complementària
 7. PrecioTasa
 8. Segons l'Ordenança fiscal que regula la taxa per llicències urbanístiques i l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicència, Ordenança reguladora de la prestació de servei d'abocador d'enderrocs

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment, amb anterioritat a la iniciació de les obres

 11. PlazoResolucion
  • Termini de resolució de 1 mes, excepte circumstàncies especials que comportin la suspensió del termini per a resoldre
  • Termini d'iniciació i execució de l'obra que es fixi en la llicència
 12. Normativa
  • Llei 16/2005, de 30 desembre, Urbanística Valenciana
  • Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net