Pagament de multes de tràfic
 1. Descripcion
 2. Satisfacció de la corresponent sanció econòmica per part d'un particular que ha comès una infracció del tràfic ( Article 67 de la L. S. V ).

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   • En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.
  • En qualsevol entitat bancària col·laboradora
  •  
   Bancaixa 2077-0435-79-3100412479
   Ruralcaixa 3082-1030-91-1004345623
   Santander Central Hispano 0049-2516-71-1510068670
   Banc de València 0093-0539-32-0000068940
    
  • Internet
   • Mitjançant els serveis de banca electrònica de les entitats financeres col·laboradores o utilitzant la passarel·la de pagaments.
    
   Bancaixa 2077-0435-79-3100412479
   Ruralcaixa 3082-1030-91-1004345623
   Santander Central Hispano 0049-2516-71-1510068670
   Banc de València 0093-0539-32-0000068940
    
 6. DocumentacionAportar
 7. Butlletí de denúncia o notificació de l'inici o de resolució de l'expedient sancionador.

 8. PrecioTasa
 9. Segons l'Ordenança aprovada en ple ordinari el dia 13 de novembre de 1992 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província nombre 157 de desembre de 1992

 10. PlazoSolicitud
 11. El termini s'inicia des del moment de comissió de la infracció o de la notificació de l'inici de l'expedient.
  En cas d'interposar-se recurs, el termini de pagament se suspèn i s'inicia de nou una vegada es notifica la resolució del recurs.
  L'import de la sanció podrà fer-se efectiu, mitjançant gir postal a nom de l'Ajuntament de Morella, on consti el nombre d'expedient i el nom o raó social al que va dirigida la sanció, aplicant-se el 30 per cent de descompte si s'efectua el pagament dintre dels trenta dies següents a la notificació de la denúncia, segons el que es disposa en l'article 67, apartat 1, del citat Reial decret Legislatiu 339/1990

 12. PlazoResolucion
 13. Immediatament

 14. Normativa
 15. Ordenança de sancions de tràfic

 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
 19. El pagament pot realitzar-se en les entitats col·laboradores. També pot pagar-se a través d'Internet, utilitzant els serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, o mitjançant la passarel·la de pagaments.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net