Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de natura urbana (plusvalia)
 1. Descripcion
 2. Impost que grava l'increment de valor (plusvàlua) que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits béns.

 3. QuienSolicitar
 4. El contribuent és el venedor. Habitualment, l'Ajuntament emet ofici al subjecte passiu perquè aporti la documentació corresponent i efectuar la liquidació. La presentació de la declaració o autoliquidació pot efectuar-la qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella.
  L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.

 7. DocumentacionAportar
  • El model de declaració de l'impost.
  • Documents en els quals consten els actes o contractes que originen la imposició (Escriptura de transmissió o constitució de drets
 8. PrecioTasa
 9. Veure articles 9 (Base imposable), 10 (Quota Tributària) i 11 (Import de l'Impost) de l'Ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 10. PlazoSolicitud
  • Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
  • Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud de l'objecte passiu
 11. PlazoResolucion
 12. El termini màxim de liquidació és de sis mesos.

 13. Normativa
  • Text refós de la llei d'hisendes locals.
  • Ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 14. ModeloSolicitud
 15. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 16. Procedimiento
   1. Presentar la declaració.
   2. L'interessat rebrà la liquidació en el seu domicili.
   3. Una vegada notificada la liquidació disposa dels següents terminis per a efectuar l'ingrés:
    • Fins al dia 20 del mes següent, o següent hàbil, si es notifica en la primera quinzena del mes.
    • Fins al dia 5 del segon mes posterior, si es notifica en la segona quinzena del mes.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net