Llicència de primera ocupació
 1. Descripcion
 2. Llicència municipal per a la primera ocupació d'edificis.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • Acta de recepció d'obra, per la qual el constructor fa lliurament al promotor de l'obra amb acceptació d'aquest
  • Certificat final d'obra subscrit per la direcció facultativa, visat pel col·legi Oficial corresponent, amb especificació de les qüestions de l'article 19 de la Llei 3/2004, de 30 de juny
  • Impresos d'alta en l'impost sobre béns immobles/alta cadastre general
  • Certificat de les companyies i entitats subministradores d'electricitat, aigua i, si escau, gas, acreditativa d'haver abonat els drets de les connexions generals a l'edifici, i que per tant aquests serveis estan en disposició de ser contractats
  • Certificats acreditatius de l'aïllament acústic dels elements que constituïxen els tancaments verticals de façana i mitgeres, el tancament horitzontal i els elements de separació amb sales que continguin fonts de soroll
  • Copia de l'escriptura
 7. PrecioTasa
 8. Segons la taxa, que ve determinada per Consellería

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment amb anterioritat a l'ocupació

 11. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de tres mesos, tret que se suspengui la tramitació de l'expedient per causa imputable a la persona interessada. La validesa és indefinida, excepte necessitat de renovació segons la normativa aplicable.
 12. Normativa
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comuna
  • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'ordenació i foment de la qualitat d'edificació
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net