Pagament de tributs que es liquiden mitjançant rebuts periòdics
 1. Descripcion
 2. Els tributs que es gestionen per l'Ajuntament de Morella mitjançant rebut són: el pàrquing municipal, guals i taxes per ocupació de domini públic. El cobrament de la resta de tributs es gestiona per la Diputació Provincial.

 3. QuienSolicitar
 4. L'obligat tributari s'indica en el document cobratori encara que el pagament pot realitzar-se per tercers.

 5. DondeTramita
 6. El procediment habitual és la domiciliació del pagament. En cas que no estigui domiciliat podrà satisfer-se en les entitats financeres col·laboradores. També podrà pagar-se per internet utilitzant els serveis de banca electrònica de les entitats financeres col·laboradores o la passarel·la de pagaments.

 7. DocumentacionAportar
 8. Document cobratori

 9. PrecioTasa
 10. Segons l'ordenança que regula el tribut.

  • Veure Ordenança Municipal sobre aparcament municipal.
  • Veure Ordenança municipal sobre guals.
  • Veure Ordenança Municipal sobre taules i cadires.
  • Veure Ordenança Municipal sobre bastides i enderrocs.
 11. PlazoSolicitud
 12. El termini de sol·licitud és el previst en les diferents ordenances:

  • Pàrquing municipal: Ordenança reguladora del preu públic per lloguer de places de garatge en l'aparcament cobert de l'Albereda.
  • Guals: Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de voreres i reserves de via publica per a aparcament exclusiu.
  • Taxes per ocupació de domini públic
 13. PlazoResolucion
 14. Immediatament

 15. Normativa
  • Text refós de la llei d'hisendes locals.
  • Ordenances reguladores de cadascuna de les taxes.
 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
 19. El ciutadà presenta la sol·licitud i, si escau, domiciliació bancària.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net