Recursos administratius
 1. Descripcion
 2. Procediment d'impugnació en via administrativa d'un acte administratiu municipal

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.
 6. DocumentacionAportar
  • Sol·licitud
  • Si escau, es pot requerir a la persona interessada informació complementària per a resoldre el recurs o acreditació de la seva legitimació o interès legítim per a presentar el recurs
 7. PrecioTasa
 8. Tràmit gratuït

 9. PlazoSolicitud
 10. El termini per al recurs de reposició davant l'alcalde és de 1 mes des de la data de notificació de la resolució impugnada. Contra els actes ferms també podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió:

  • En el termini de quatre anys, quan s'hagués incorregut en error de fet que es desprengui dels documents de l'expedient.
  • Quan apareguin documents posteriors que evidenciïn un error en la resolució, o hagi sentències judicials que declarin documents falsos, el termini serà de tres mesos.
 11. PlazoResolucion
  • El termini per a contestar és de 1 mes per al recurs de reposició i de 3 mesos per al recurs extraordinari de revisió.
 12. Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net