Registre general / Registre telemàtic
 1. Descripcion
 2. En el registre es presenten els escrits o comunicacions dirigits a l'Ajuntament de Morella.
  Existeix un registre presencial i en breu existirà un registre telemàtic, que permet als ciutadans presentar qualsevol escrit o comunicació a través d'Internet.
  Atès que existeix conveni de finestreta única, també poden presentar-se escrits dirigits a l'administració general de l'Estat i a les Comunitats Autònomes.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores i dissabtes de 10:30 a 13 hores.
 6. DocumentacionAportar
 7. Sol·licitud de la persona interessada, que podrà acompanyar del document o documents que fon el seu dret, ja siguen originals o fotocòpies de l'original.

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. Depèn de cada tipus d'escrit.

 12. PlazoResolucion
 13. El termini per a contestar és de 1 mes per al recurs de reposició i de 3 mesos per al recurs extraordinari de revisió.

 14. Normativa
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
  • Presencial
   1. Presentar l'escrit o comunicació juntament amb la documentació que ho acompanya.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net