Llicència de segona o ulterior ocupació
 1. Descripcion
 2. Llicència de segona o ulterior ocupació en els casos previstos legalment

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
  • Certificat del facultatiu competent que l'edifico o, si escau, la part del mateix susceptible d'un ús individualitzat, s'ajusta a les condicions que van suposar l'atorgament de la primera o anterior llicència d'ocupació a la qual se sol·licita
  • Còpia del llibre de l'edifici
  • Certificats de subministraments
  • Imprès d'alta en el cadastre
  • Copia de l'escriptura
 7. PrecioTasa
 8. Segons la taxa, que ve determinada per Consellería

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment

 11. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de tres mesos, tret que se suspengui la tramitació de l'expedient per causa imputable a la persona interessada. La validesa és indefinida, excepte necessitat de renovació segons la normativa aplicable.
 12. Normativa
  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comuna
  • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'ordenació i foment de la qualitat d'edificació
 13. ModeloSolicitud
 14. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 15. Procedimiento
 16. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals juntament amb la documentació. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net