Taxi
 

Imatge del taxi El taxi de Morella té la seua parada en el Placet de Sant Miquel i ofereix un servei discrecional.

Obtindran descompte del 20% els estudiants i jubilats i titulars del Carnet +3. Els titulars del Carnet d'Or tenen una reducció del 30% en el preu del trajecte (2).

El telèfon de contacte és 659 487861.

Les tarifes del Taxi, segons aprovació feta en el Ple Ordinari de l'Ajuntament de 14 de maig de 2009, son les següents:VIATGES EUROS
Preu per vehícle/km 0,51
Preu per vehicle/km per serveis nocturns, diumenges i festius d'àmbit nacional (1) 0,61
Preu per hora d'espera 12,92
Mínim de percepció 2,82
Morella - Hospital Vinaròs, euros/pers. anar i tornar (dimecres i divendres) 11,90
Xiva, euros/pers. anar i tornar 4

Altres normes relatives a la utilització del Taxi:

A) En el cas d'espera, es computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 3,23 euros cada fracció.

B) Els serveis es contractaran en règim d'arrendament per cotxe complet i els recorreguts s'entendran en circuit tancat fins el punt de partida, pel recorregut més curt, si no es convinguera expressament el contrari.

C) En qualsevol cas, l'usuari tindrà dret al transport gratuït del seu equipatge en les condicions establertes en l'Ordre del Ministeri de Foment de 26 de gener de 2009, FOM/207/2009.

D) Les percepcions expressades tenen caràcter de màxim i podran ser disminuïdes de mutu acord, excepte la corresponent als mínims de percepció, la quantia de la qual tindrà caràcter d'obligatòria.

E) Les irregularitats o infraccions observades pels usuaris deuran ser posades en coneixement dels serveis d'Inspecció del Transport Terrestre, podent ser recollits en el llibre de reclamacions existent en el vehicle.


(1) Esta tarifa s'aplicarà als serveis nocturns que es presten entre les 23 hores i les 6 hores en dies laborables, i en els serveis que es presten desde les 0 hores fins les 24 hores en diumenges i festius de àmbit nacional.

(2) Els descomptes no són acumulables.

Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net