964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Serveis Socials

Home/Serveis Socials
Serveis Socials 2018-01-08T15:08:52+00:00

L’equip social de Base és un servei públic de la Mancomunitat Comarcal Els Ports. D’acord amb la legislació vigent en matèria de serveis socials té atribuïdes:

  • Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic als ciutadans i ciutadanes sobre recursos socials, com per exemple:

– Servei Teleajuda i Teleassistència domiciliaria.

– Pensions No Contributives per invalidesa i per jubilació.

– Gestió d’ingressos a les residències de persones majors dependents i persones amb diversitat funcional.

– Llibre de família nombrosa i monoparental.

– Prevenció i Atenció a les dones.

– Serveis sociosanitaris de tractament addiccions.

– Tramitació de targetes sanitàries a persones sense recursos.

– Renda garantida de ciutadania.

– Sol·licitud i valoració de la situació de dependència.

 

  • Servei d’Ajuda a Domicili, prestació d’atenció de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador, social, personal i educatiu, procurant la permanència de la persona en el nucli familiar.
  • Programes de Cooperació Social, amb la finalitat d’impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social.
  • Programes de convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar i a possibilitar la integració de la comunitat.
  • Programes d’atenció de les necessitats bàsiques, gestionant les prestacions econòmiques.
  • Programes de Prevenció i Reinserció Social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció de conflictes i la seua inserció personal.

ADREÇA Postal: Ajuntament de Morella C/ Segura Barreda Nº 28  –  12300  –  Morella (Castelló)

ADREÇA ELECTRÒNICA/LLOC WEB: serveissocialsmorella@gmail.com

TELÈFON DE CONTACTE: 964 160 034 (Ext.5)

HORARI: Dilluns, dimecres i divendres de 12 h a 14 h.