964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Àrea de Regeneració i Renovació Urbana

Home/Àrea de Regeneració i Renovació Urbana
Àrea de Regeneració i Renovació Urbana 2019-01-10T10:09:52+02:00

Ajudes a la Regeneració i Renovació Urbana

REHABILITACIÓ

1.- Es consideren actuacions subvencionables destinades a la conservació, les obres i treballs que s’escometen per esmenar les deficiències següents:

 1. Les relatives a l’estat de conservació de la fonamentació, estructura, cobertes, terrats, façanes i mitgeres.
 2. Les que es realitzen en les instal·lacions d’electricitat, lampisteria, gas, sanejament, recollida i separació de residus telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa vigent.

2.- Es consideraran actuacions subvencionables destinades a la millora de la qualitat i sostenibilitat als edificis, les següents:

 1. Les de millora d’eficiència energètica en edificació
 2. Aïllament tèrmic i acústic

3.- Es consideraran actuacions destinades a realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que adeqüen els edificis a la normativa vigent, i en particular:

 1. La instal·lació d’ascensor en edifici que no disposen d’aquest.
 2. La renovació d’ascensors existents, instal·lació de salvaescales, creació d’itineraris accessibles, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot l’adaptació de les instal·lacions anteriors a la normativa sectorial corresponent.

4.- Es consideren actuacions subvencionables destinades a la integració i millores estètiques dels edificis, les següents:

 1. La millora i/o adaptació de façanes, cobertes i altres elements exteriors a la normativa corresponent a cada grau de protecció.
 2. L’eliminació d’elements impropis.

EDIFICACIÓ

1- Es consideren actuacions subvencionables les obres de demolició i edificació d’habitatges de nova construcció. Els nous edificis hauran de tenir una qualificació energètica mínima “B” i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació.

REQUISITS DELS EDIFICIS OBJECTE DEL PROGRAMA

1- Els edificis que s’acullen al present programa d’ajudes, compliran els següents requisits:

 1. Tractar-se d’edificis de tipologia residencial col·lectiva.
 2. Estar finalitzats abans de 1981
 3. Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d’habitatge.
 4. Que almenys el 70 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris.

2- Excepcionalment, s’admetran en aquest programa edificis que sense complir les condicions anteriors, siguen edificis d’habitatges de segona residència i es trobe en algun dels següents suposats:

 1. Presenten greus danys estructurals o d’un altre tipus, que hagen estat identificats en el corresponent Informe d’Avaluació de l’Edifici com a importància del dany alt i d’intervenció urgent.
 2. Es tracte d’edificis finalitzats abans de l’any 2000 i que vagen a ser destinats íntegrament al lloguer, durant almenys deu anys a explicar des de la recepció de l’ajuda.

Únicament s’admetrà una sol·licitud de subvenció per referència cadastral de l’edifici.

BENEFICIARIS

Podran acollir-se a aquestes ajudes tots els edificis dins del recinte emmurallat que es destinen a primer habitatge del sol·licitant o inquilí.

IMPORT DE LES AJUDES

 1. Rehabilitació d’edificis. Les ajudes màximes podran aconseguir el 90% del cost subvencionable amb els màxims establerts, d’acord al següent desglossament:
 • El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim d’11.000 € per habitatge.
 • El 10% del cost subvencionable, amb càrrec a la Generalitat, amb un màxim de 9.000 € per habitatge.
 • L’1% del cost subvencionable, amb càrrec a l’Ajuntament, amb un màxim de 500 € per habitatge.
 1. Construcció d’un edifici en substitució d’un altre demolit.

Les ajudes podran aconseguir

 • El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 30.000 €.
 • El 20% del cost subvencionable, amb càrrec de la Generalitat, amb un màxim de 25.000 € per habitatge.
 • L’1%, amb un màxim de 1.200 €, amb càrrec a l’Ajuntament, per cada habitatge construït en substitució d’una altra prèviament demolida.

TERMINI PRESENTACIÓ

Els interessats que reunisquen els requisits previstos a la base vuitena presentaran les seues sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament de Morella, mitjançant l’emplenament dels models normalitzats que es pujaran a la web, en el termini de dos mesos a explicar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud en model normalitzat.

Declaració Responsable en model normalitzat.

 1. Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF.
 2. Dades del representant (si escau): cognoms i nom, NIF, així com l’acreditació de la representació que ostenta, conforme a la normativa específica d’aplicació.
 3. Dades de l’edifici o immoble a rehabilitar: domicili i referència cadastral.
 4. Nombre d’habitatges a rehabilitar i nombre d’altures de l’edifici, inclosa la planta baixa.
 5. Dades de tots els propietaris dels habitatges o locals, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF, domicili i quota de participació en les despeses comunes de l’edifici.
 6. Dades de l’habitatge, del/els propietari/s, així com una declaració responsable de l’ús al qual es destina la mateixa i les persones que en ella resideixen. A més, d’autoritzar a l’administració perquè obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d’identitat (DNI) i, si escau de residència. Així mateix, per sol·licitar informació de caràcter tributari, fiscal o patrimonial, si així ho exigeix el procediment.
 7. Model de Domiciliació Bancària degudament emplenat, designant el compte en la qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes. DB-2017-3 ARRU Morella.
 8. Projecte o memòria valorada.

Documentació

 1. Sol·licitud de la subvenció per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials a Morella
 2. Declaració responsable dels propietaris dels habitatges dels edificis
 3. Fitxa de manteniment de tercers
 4. Certificat sobre l’acord de la comunitat de propietaris
 5. Resum de les actuacions de rehabilitació
 6. Propostes subvencios ARRU
 7. Conveni de col·laboració ARRU
HORARI
Dimarts i dijous
10-15 h
Ajuntament de Morella, C/ Segura Barreda, 28 2a planta– 12300 – Morella (Castelló)