964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Avís legal

Home/Avís legal
Avís legal 2019-01-31T10:48:23+02:00
  1. Introducció.

A través del present, l’ajuntament de Morella, informa de les Condicions i Termes Generales que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Morella.  En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs Web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’Internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas www.morella.net (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en aquest cas, a l´Ajuntament de Morella, el qual permet l’accés a través d’Internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://morella.sedelectronica.es/info.0

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la direcció (URL) https://morella.sedelectronica.es/info.0, s’ha ubicat en Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de Morella.

La seu electrònica de l’Ajuntament de Morella és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració corresponent a l’Ajuntament de Morella, en l’exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés, a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de L’Ajuntament de Morella, de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per açò que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llegeixi atentament el present “Avís Legal”.

  1. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides per mitjà d’aquest mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles per mitjà d’enllaços o documents existents en altres dominis.

L´Ajuntament de Morella, procura que aquesta informació siga exacta i  precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tracten d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l´Ajuntament de Morella, no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Morella, sense necessitat d’avís previ, tant quant al seu contingut com al disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d´ informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicades.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de las disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc Web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L´Ajuntament de Morella, procurà que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L´Ajuntament de Morella, no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

  1. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Morella  i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, vostè assumeix la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents Condicions i Termes Generals d’ús i de les Condicions Particulars, que regeixen la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc Web, sense perjuí de l’atenció i compliment per part de l’usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs Web hipervinculats des de www.morella.net, de  les quals no respon l´Ajuntament de Morella.

L´Ajuntament de Morella podrà, en tot  moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’ús, així com les Condicions Particulars, que s’establiren.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Morella, ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

(I) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fóra difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incita a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempta contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(III) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si és el cas de contrasenyes o Claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les Claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(IV) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de Morella o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos.

(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics l´Ajuntament de Morella o qualssevol tercers..

(VI) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

(VII) No utilitzar els serveis ofert en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l´Ajuntament de Morella es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer o d’autoritat competent.

  1. Responsabilitat.

L´Ajuntament de Morella, no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l´Ajuntament de Morella, que impedeixi o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(III) Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l´Ajuntament de Morella.

(IV) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l´Ajuntament de Morella degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(V) El Portal de l´Ajuntament de Morella contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la busca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Morella no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’accés o ús de les mateixes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l´Ajuntament de Morella. En tot cas, en eixir de la direcció https:// morella.sedelectronica.es/info.0 , la informació o els serveis a què s’accedeixi queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu Electrònica de l´Ajuntament de Morella.

  1. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi Font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació Espanyola, a favor de l´Ajuntament de Morella.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi autorització expressa de l´Ajuntament de Morella.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’usuari, es limita a la descàrrega del dit contingut i l’ús privat del mateix. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterar. (b) Que no es desnaturalitza el sentit de la informació. (c) Que es cite la font i (d) Que es menciona la data de l’última actualització.