964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Bases del I Concurs de fotografia de muntanya de Morella

Home/Esport, Societat/Bases del I Concurs de fotografia de muntanya de Morella

Bases del I Concurs de fotografia de muntanya de Morella

OBJECTIU

Recordar a la companya Ana Puig Ortí, gaudint  tots junts d’una tarda entre amics i compartint la nostra passió: l’esport i la muntanya.

TEMES

1.- Tots els relacionats amb la muntanya. Fotografies d’esports de muntanya  (espeleologia, esquí, escalada esportiva, parapent, descens de barrancs, caiac, ràfting i aventura, alpinisme, expedicions, excursionisme…) i paisatges.

2.- Les fotografies hauran de ser en suport digital (s’aconsella un pes mínim d’1 megabyte), o bé en paper fotogràfic amb unes mides aconsellables de 21cm x 29,7cm. (DIN A4). Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant.

3.- Qualsevol sol•licitud d’admissió d’una fotografia es farà indicant el nom, cognoms i domicili i població del participant, abans del 7 d’octubre de 2017. L’Organització es reserva el dret de no acceptar les fotografies que no compleixin amb les condicions legals exigides pel concurs.

4.- L’Organització designarà el Comitè de Selecció, única autoritat per seleccionar les obres que formaran part de l’exposició a les sales de l’Ajuntament de Morella.

5.-  L’Organització designarà el jurat qualificador.  Les votacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable. Hi haurà un primer premi en metàl·lic de 200,00 €, i un segon premi de 100,00 €.

6.- Les fotografies admeses  podran ser exhibides per l’organització en iniciatives culturals, parcialment a la pàgina web del grup organitzador, i en el Cartell Promocional del Concurs, de l’any següent sempre sense ànim de lucre, fent menció dels seus autors i amb el permís exprés dels seus autors.

TRAMESA

7.-  Les fotografies hauran d’estar en poder de l’Organització abans del 7 d’octubre de 2017, i s’hauran d’enviar a:

Format digital: fotoespemo@gmail.com

Format en paper: Ajuntament de Morella C/Segura Barreda Nº28, 12300 Morella

El jurat atorgarà els premis el 14 d’octubre.

El resultat es farà públic a la web oficial de l’Ajuntament, i es difondrà per mitjà de les xarxes socials habituals del mateix Ajuntament i d’Espemo.

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc el 21 d’octubre a les Sales Gòtiques de l’Ajuntament de Morella.

8.-  El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets d’explotació de les fotografies i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor es puguin iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat als organitzadors del Concurs.

Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones o entitats que ostentin drets sobre imatge o altre tipus de propietat intel·lectual que aparegui a la fotografia.

9.-  Els participants, en el supòsit que siguin premiats, autoritzen expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb el concurs, sense dret de remuneració a excepció del premi.

10.- La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, i l’Organització serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, el participant accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la SOCIETAT ESPORTIVA  ESPEMO, amb domicili: Centre Lúdic Jaume I, s/n 12300 MORELLA. Les dades esmentades han estat recollides per la citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat del Concurs de Fotografia de Muntanya de Morella, memorial Ana Puig Ortí

El Titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu social  d’ESPEMO  a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, l’afectat pot contactar al correu: fotoespemo@gmail.com.

2017-09-08T07:48:27+02:00 Setembre 8th, 2017|Esport, Societat|