PROJECCTE CURRICULAR DE CENTRE (PCC)

És el document que determina el projecte del centre i on estan tots els continguts i objectius per cursos de totes les assignatures impartides en l’Escola Municipal de Música de Morella.

Obrir PDF
Document PPC

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)

En aquest document estan plasmades les normes de funcionament de l’Escola Municipal de Música de Morella.

Obrir PDF
Document RRI

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MORELLA

El PEC és una guia de referència que té com a objectiu establir una coherència en tota l’activitat
escolar. Per tant ha de ser conegut per tota la comunitat educativa, especialment per les persones
que hi treballen.

Obrir PDF
Documentació PEC